Medezeggenschapsraad

Op het Lorentz Casimir Lyceum functioneert een Medezeggenschapsraad (M.R.) overeenkomstig

 • de bepalingen in de Wet Medezeggenschap Onderwijs.
 • de grondslag en het doel van de Stichting Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs Eindhoven
 • het reglement Medezeggenschapsraad van het Lorentz Casimir Lyceum

De M.R. bestaat uit 12 leden, 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. De leden worden gekozen voor 3 jaar. De verkiezingen vinden jaarlijks plaats voor de zomervakantie.U kunt contact opnemen met de MR via MR@lcl.nl.

De bevoegdheden en taken van de MR kunnen als volgt worden samengevat:

 • Samen met de directie bespreken van de algemene gang zaken in de school en adere ondewerpen, onder opgave van reden, wanneer daarom in het bijzonder wordt verzocht (overlegfunctie)
 • Binnen de M.R. alle aangelegenheden betreffende de school bespreken en daarover -ook ongevraagd- aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken (adviesfunctie).
 • Voorgenomen besluiten ten aanzien van in het reglement genoemde onderwerpen beoordelen, en zo mogelijk van instemming c.q. positief advies voorzien. Deze onderwerpen zijn o.a. :
  • duurzame samenwerking of fusie met een andere school;
  • beleid m.b.t. de besteding van de middelen (o.a. financiën) van de school;
  • vaststellen van beleid m.b.t. het onderwijs;
  • vaststellen van een leerlingenstatuut;
  • regeling van vakanties.
  • Naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school bevorderen (platformfunctie).
  • Waken voor discriminatie. (controle en promotiefunctie.

MR notulen zijn opvraagbaar. Mail naar info@lcl.nl